Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Prevádzkovateľ internetového portálu


Názov spoločnosti : TOPDOP s.r.o
Ulica a číslo: Rudina 117
Mesto a PSČ : 023 31 Rudina
Štát: Slovensko
IČO: 51970732
DIČ: 2120847410


1) O registrácii


"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode
fashly.sk (prevádzkovateľ TOPDOP s.r.o ) a  nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak
zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z
internetového obchodu firmy TOPDOP s.r.o
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-
mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek
zrušiť na e-mailovej adrese: info(at)fashly.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva


Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená
momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom
(záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi
kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými
podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné
podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným
uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej
zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným
spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane,
predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V
prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka
prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej
expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude
expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s
expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou -
e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia
lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade
alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne
informovať o ďalšom termíne dodania.


Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, a objednávka ešte nebola expedovaná,
považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať
telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.


3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:


Tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou DPD - Obchodný balík  
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4 EUR.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov
môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby
dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite
reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ
zodpovednosť.
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník
informovaný e-mailom.


4) Záruka

Daňový doklad je vždy zasielaný elektronicky- mailom . Záručná lehota začína plynúť
dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile
tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako
náhrada za čas dopravy.


5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s
kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného
odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky
kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže
kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak
kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou
zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich
mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to
neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v
internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia
tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie,
že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre
vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14
dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená
lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania
tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia
plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je
dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ
poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený
tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu
škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný
vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto
zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje
skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
- na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím
lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu
nezávisle na vôli predávajúceho, 
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj
tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich
originálny obal, 
- na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.


7) Doručenie a dodacie podmienky


Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom,
ktoré pri doručovaní vznikajú.Dlžka dodanie tovaru v priemere trvá 5-10 dní od zadanie
objednávky.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným
prepravcom.
Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v
akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite
baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či
inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám
tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to
zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma
znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).


8) Spôsoby úhrady


Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú
zahrnuté v cene dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe.
Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
platobná karta.


9) Reklamácie


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa
reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode
6. Obchodných podmienok.


10) Reklamačný poriadok


Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na
posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom
závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite
výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Ako
náhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka
musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju
prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či
kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému
znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude
tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte
reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho
ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo
bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s
tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá
zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z
neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami
a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar
je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje
záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť
účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie
budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete
informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.


11)GDPR


Vážime si vaše súkromie a pri našej činnosti kladieme veľký dôraz na ochranu vašich
osobných údajov. Pri akomkoľvek používaní Vašich osobných údajov dodržiavame príslušné
všeobecné záväzné právne predpisy.
-osobné údaje ktoré zhromažďujeme
V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajoch ,ktoré od Vás získavame,keď
nakupujete tovar,ktorý ponúkame a tiež informácie o tom ,ktoré Vaše osobné údaje môžeme
zhromažďovať.
-Spôsob získavanie osobných údajov
Nákup prostredníctvom E-shopu

V našom e-shope môžete nakupovať aj bez registrácie ,avšak Vaše osobné údaje
potrebujeme,aby sme Vám mohli doručiť tovar,ktorý si vyberiete a kúpite.(Vaše
meno,priezvisko,adresa bydliska,doručovacia adresa,fakturačná adresa ak sú odlišné od
adresy bydliska,tel.číslo,emailová adresa)
Registrácia pre odber newslettra
Na základe Vašej požiadavky a súhlasu Vás môžeme informovať o ponuke svojich
tovarov,novinkách ,zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach a bez toho,aby ste sa
predtým registrovali v našom E-shope alebo kúpili akýkoľvek tovar.(Vaša e-mailová adresa)
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.


Váš tím Fashly

 


Tento produkt bol pridaný do porovnania produktov!